Samen sterker! Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

De overheid vindt dat iedereen het recht heeft om mee te kunnen doen en geeft de komende jaren extra geld uit aan de basisvaardigheden van kinderen en volwassenen. Met het programma Tel mee met Taal voert de overheid deze plannen uit. Sámen met verschillende partners zoals Stichting Lezen, de KB en natuurlijk de Bibliotheek! Er zijn tien maatregelen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de doelen behaald worden. Maatregel nummer zes: ”We werken aan leesbevordering bij kinderen en helpen gezinnen” sluit aan bij de activiteiten van Probiblio voor de doelgroep 0-4 jaar. 

Voorjaar 2020

Activiteiten in 2020 – 0-4 jaar 

Als schakel in de keten van het programma Tel mee met Taal ondersteunt Probiblio alle bibliotheken in Noord- & Zuid-Holland. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de landelijke programma`s; BoekStart|BoekenPret, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach.
Voor 2020 staat het volgende op de planning: 

  • In kaart brengen huidige situatie en werkwijzen van het netwerk;  
  • Contact met het netwerk intensiveren; wat is nodig om landelijke programma`s (beter) uit te voeren?;
  • Verbeteren van de zichtbaarheid van BoekStart;
  • Met één pilot-bibliotheek BoekStart en BoekStart in de kinderopvang planmatig en beleidsmatig opstarten en/of verbeteren;
  • Toolkit onder de aandacht brengen om het gebruik te verbeteren ten behoeve van de lokale uitvoering;
  • Provinciaal BoekStartoverleg in co-creatie organiseren; kennisdeling en netwerken. 

Samen sterker! 

Er wordt op het gebied van preventie ontzettend veel gedaan door bibliotheken, maar samen staan we sterker én komen we verder! Daarom het voornemen vanuit Probiblio om dit jaar met zoveel mogelijk BoekStart-/vve contactpersonen in het netwerk contact op te nemen. Om te luisteren naar wat er speelt, behoeftes te inventariseren en te sparren hoe we nóg beter samen kunnen werken aan de preventie van laaggeletterdheid. 

Vragen?

Heb je vragen over zaken rondom voor- en vroegschoolse educatie? Neem contact op met onze adviseur Barbara van Walraven