Gemeenten, WEB en non-formeel aanbod

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget om hier beleid voor te maken. Op het onderdeel non-formele educatie kunnen zij zich bij de besteding van het budget laten inspireren door de handreiking 'Kwaliteit bij de
aanpak van laaggeletterdheid'
. Welke aanknopingspunten staan daarin voor bibliotheken? Adviseur Basisvaardigheden Ellie van der Meer zet ze op een rij. Handig voor specialisten basisvaardigheden en directies die het gesprek over non-formeel aanbod met hun gemeente willen aangaan!   

18 oktober 2021

Afbeelding boven: titelpagina 'Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid', handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het
non-formele aanbod voor basisvaardigheden.

Het ministerie OCW gaf Berenschot en ITTA opdracht voor de ‘Handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden’. Gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het lokale beleid volwasseneneducatie vinden veel aanknopingspunten in de informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Maar ook voor aanbieders als bibliotheken, taalscholen, werkgevers en partijen die een rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid zijn de informatie en de grote hoeveelheid links relevant.

De Handreiking: Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid is met name bedoeld om goed zicht te krijgen op non-formele aanbod basisvaardigheden. Daarom is er aandacht voor de doelgroepen, de niveaus en de zin van monitoring. Laaggeletterdheid wordt expliciet als onderdeel van het sociaal domein opgevoerd. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het combineren van budget vanuit de WEB en budget vanuit de Participatiewet. Zo kan aanbod worden gecreëerd waarin wordt gewerkt aan basisvaardigheden en activering van deelnemers naar werk.

Een succesvolle aanpak vraagt om samenwerking in een netwerk waarin gemeenten en andere partners werken aan een gezamenlijke visie, gedeelde ambities en samenhang. Daarom besteed de Handreiking veel aandacht aan de samenwerking met partners en de focus op verschillende doelgroepen.

De bibliotheek is partner van de gemeente bij de lokale aanpak laaggeletterdheid. Als aanbieder van cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn er veel ‘haakjes’ naar een goed gesprek over mogelijk bibliotheekaanbod. Nieuwe ideeën zijn er bijvoorbeeld voor:

  • Integraal denken en verbinden van WEB met andere beleidsterreinen
  • Aanbod rond gezinsaanpak en het verbinden van voorkomen en verbeteren laaggeletterdheid
  • Aanbod rond digitale inclusie; inwoners worden ondersteund bij het digitaal vaardiger worden of de bibliotheek help inwoners bij de digitale gemeentelijk dienstverlening.

Veel aandacht is er voor de keuzeopties om op kwaliteit te kunnen sturen waar het aanbod betreft dat door vrijwilligers ondersteund wordt. Voor het eerst zijn er ook indicatoren vastgesteld voor de intake en doorverwijzing.  

Op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden jaarlijks aan de gemeenten geoormerkte WEB educatie-gelden voor opleidingen basisvaardigheden (digi)taal en rekenen verstrekt. De VNG publiceerde onlangs de overzichten met de WEB-uitkering van 2020 en 2021 per gemeente. In 2022 verschijnt het vervolg op de Handreiking waarbij er onder ander verder aandacht is voor financiering en de verbinding met de wet inburgering.

Meer informatie over de WEB en samenwerking met de gemeente?

Neem contact op met: basisvaardigheden@probiblio.nl