Jeugdlidmaatschappen bibliotheken – aanvullende vragen beantwoord

Sinds 1 juli kan iedereen onder de 18 jaar gratis lid worden van de bibliotheek. Hiervoor is de Bibliotheekwet, de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), gewijzigd. Dit heeft bij meerdere leden tot aanvullende vragen geleid. De VOB geeft antwoord op deze vragen.

Onderstaande info is begin oktober 2022 door de VOB aan de bibliotheekdirecties gestuurd.

Wat is er precies gewijzigd in de Bibliotheekwet?

Het gaat om een wijziging in Artikel 13. contributievrijstelling jeugd lokale bibliotheken. Voorheen bepaalde de Wsob dat jeugd van 0 tot 18 jaar gratis lid kan worden van de openbare bibliotheek, tenzij het college van B&W besluit een bijdrage te vragen. De bevoegdheid voor gemeenten om deze bijdrage te vragen is afgeschaft. De wet stelt nu het volgende vast: 1. Voor het uitlenen van gedrukte werken of overige werken door lokale bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van achttien jaar wordt geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven. 2. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaar wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken.

Mag er nog inschrijfgeld worden gevraagd aan leden onder de 18 jaar?

Nee. De wet stelt dat aan personen onder de 18 jaar geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven wordt voor het voor het uitlenen van gedrukte of overige werken. Inschrijfgeld valt onder de categorie van de andere geldelijke bijdrage.

Mag er nog te laat-geld of boetes worden gevraagd?

Ja. De wet beperkt zich tot het afschaffen van de bijdrage voor het lenen van gedrukte en overige werken.

Mag er een bijdrage worden gevraagd voor cursussen en/of overige activiteiten?

Ja. De wet beperkt zich tot het afschaffen van de bijdrage voor het lenen van gedrukte en overige werken.

Vragen?

Zijn er naar aanleiding van bovenstaand bericht aanpassingen nodig in de parameters, dan verzoeken wij dit aan te vragen via TOPdesk.

Oktober 2022