Attendeer je gemeente op de uitrolfase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Attendeer je gemeente op de uitrolfase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Er worden 25 nieuwe gemeenten voor de uitrolfase van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid gezocht. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich tot 21 april 2023 aanmelden. Is jouw bibliotheek hier al over benaderd door je gemeente? Zo niet, neem dan snel contact op met je gemeente en attendeer hen op de centrale rol die de bibliotheek bij de gezinsaanpak kan spelen.

Vanaf eind 2024 moeten alle Nederlandse gemeenten de regierol vervullen als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk, want de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van verschillende partners, waaronder de bibliotheek. Om gemeenten hierbij te ondersteunen werken Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen (penvoerder) en de KB in de periode 2021-2024, in opdracht van het ministerie van OCW, aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende lokale gezinsaanpak. Dit is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG).

Het project bestaat uit drie fasen:

  • In de eerste fase is in samenwerking met vijf gemeenten het stappenplan voor gemeenten ontwikkeld.
  • In de pilotfase is dit stappenplan met vijf nieuwe gemeenten uitgetest.
  • In de laatste fase (juli 2023 t/m december 2024) wordt het stappenplan uitgerold in 25 nieuwe gemeenten en worden de laatste aanpassingen aan het stappenplan gedaan.

Voor deze laatste uitrolfase is de projectgroep op zoek naar nieuwe gemeenten. Alleen gemeenten kunnen zich aanmelden, voor 21 april 2023. Als bibliotheek kun je in je contacten met gemeenten aangeven welke rol jouw bibliotheek in deze uitrolfase kan spelen en zo je gemeente enthousiasmeren. De gemeente kan ook jou benaderen over deze rol, voordat zij een eventuele aanvraag indient. Goed dus om als bibliotheek op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling!

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Lezen en Schrijven. Of neem contact op met onze adviseur Onderwijs & Kinderopvang Barbara van Walraven of adviseur Basisvaardigheden Josja Pieterse.

Meer nieuws