Bundel Succesvol lezen in het onderwijs

Bundel Succesvol lezen in het onderwijs

Op welke wijze beïnvloeden docenten de leesmotivatie en de leerprestaties van hun leerlingen? Zijn zwakke lezers gebaat bij de inzet van digitaal leesmateriaal? Is er een doorgaande leeslijn te ontdekken in de zaakvakteksten op school? En met welke leesstrategieën kan het tekstbegrip van leerlingen worden gestimuleerd? Deze vragen komen aan bod in de bundel Succesvol lezen in het onderwijs. Jolijn Faber, adviseur bij Probiblio, schreef één van de artikelen.

Deze bundel is gebaseerd op recent onderzoek naar de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met handreikingen voor de praktijk. Het is de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs en bestaat uit dertien artikelen.

Artikel van onze adviseur

Jolijn Faber droeg bij aan twee pilots in opdracht van de KB rondom het onderwerp. Zij deed daarvoor een 0-meting en een 1-meting. De resultaten uit de vragenlijsten, interviews en observaties resulteerden in een uitgebreid artikel getiteld: Leesplezier voor kinderen met leesproblemen? Resultaten uit de pilots Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school van de Koninklijke Bibliotheek. Dit artikel is opgenomen in de bundel en vind je op pagina vijftien.

Een korte samenvatting van het artikel

Kunnen kinderen met leesproblemen weer plezier krijgen in verhalen en lezen? In dit artikel doen we verslag van de pilots Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school I en II van de Koninklijke Bibliotheek. In de pilots is gebruikgemaakt van Daisy-roms (gesproken jeugdboeken van Bibliotheekservice Passend via de Daisy-speler), Superboek (gesproken jeugdboeken van Bibliotheekservice Passend via de computer/tablet), Yoleo (luister- en  meeleesboeken van Dedicon via de computer/tablet) en Makkie-boeken (Makkelijk Lezen Plein-boeken). De resultaten van het onderzoek in de pilots laten zien dat het inderdaad mogelijk is om kinderen met leesproblemen (weer) leesplezier te geven met inzet van deze materialen. Kinderen en leerkrachten reageren enthousiast op de materialen uit de pilots. Leerkrachten zien dat de kinderen met meer plezier gaan lezen, terwijl de belasting voor de leerkrachten vrij laag is.

Aan de slag met de resultaten

Uit de ervaringen in de pilot bleek dat de leesconsulent een duidelijke ondersteunende rol kan spelen in de bevordering van leesplezier bij kinderen met een leesprobleem op school. Voor leesconsulenten hebben Probiblio en Bibliotheek Den Bosch daarom in opdracht van de KB een tweedaagse opleiding ontwikkeld, waarin ze leren met behulp van leesgesprekken hun meerwaarde in de (Bibliotheek op) school te versterken. Meer informatie vind je hier. In het voorjaar 2018 wordt de opleiding opnieuw aangeboden.

Om ook de leescoördinatoren te informeren over de verschillende leesontwikkelingsfasen en de bijbehorende materialen, komt er binnenkort (in opdracht van Stichting Lezen) een Open Boek nascholingsmodule beschikbaar, die kan worden uitgevoerd door Open Boek trainers of leesconsulenten die de opleiding hebben gevolgd. Meer informatie volgt via de biebtobiebgroep voor Open Boek trainers. Voor de front-office medewerkers komt er een MLP workshop die aansluit op de ontwikkelingen.

Voor meer informatie

Over de opleiding, module of workshop kun je contact opnemen met Dia Wesseling via dwesseling@probiblio.nl

Meer informatie over de bundel of het artikel graag via Jolijn Faber, jfaber@probiblio.nl

Meer nieuws