Convenant voor een sterk en robuust bibliotheekstelsel

Convenant voor een sterk en robuust bibliotheekstelsel

Drie overheidslagen ondertekenden het ‘Bibliotheekconvenant 2021-2023’: de VOB, samen met het ministerie van OCW, de VNG, het IPO, de KB en de SPN (waaronder Probiblio). Alle partijen hebben inmiddels een getekend exemplaar ontvangen. Het doel: bibliotheken beter in staat te stellen om bij te dragen aan actuele maatschappelijke opgaven. De focus ligt de komende jaren op het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Door hun rol bij deze maatschappelijke opgaven te pakken laten bibliotheken aan de (lokale) overheid zien hoe belangrijk zij zijn voor de samenleving. En hoe belangrijk een goed functionerend bibliotheekstelsel op lokaal, regionaal en landelijk niveau is. In het convenant staat daarom ook beschreven wat nodig is om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen zodat bibliotheken hun taken kunnen blijven uitvoeren.

Zo is afgesproken om de robuustheid van de bibliotheekorganisaties te behouden en te vergroten en moeten bibliotheken goed bereikbaar en toegankelijk blijven. Ook moeten ze kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel en vrijwilligers. Een collectief landelijk bibliotheeksysteem is wenselijk. Tot slot zijn samenwerking, certificering en monitoring en innovatie van belang.

Download het Bibliotheekconvenant 2020-2023

Lees het volledige persbericht van de KB: 'Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven'

Meer nieuws