De Bibliotheek op school – Voortgezet Onderwijs

De Bibliotheek op school – Voortgezet Onderwijs

Monitor

De afgelopen weken zijn de rapportages voor de Monitor de Bibliotheek op school opengesteld voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Opnieuw hebben meer leerlingen, docenten en lees- en mediaconsulenten aan de monitor deelgenomen. Meer dan 142.000 leerlingen in het basisonderwijs en meer dan 10.000 VMBO-leerlingen hebben de Monitor ingevuld. De Monitor is hiermee de grootste databank van het onderwijs. Een belangrijke vraag is de vraag naar het leesplezier. Geconcludeerd kan worden dat na een aantal jaren de samenwerking nu in het basisonderwijs vruchten afwerpt: het overgrote deel van de kinderen vindt lezen erg leuk of best wel leuk. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het nu tijd wordt om deze lijn door te trekken naar het voortgezet onderwijs. Gebruik de rapportages dan ook niet alleen voor het onderwijs, maar ook als input voor het bibliotheekbeleid. Onze adviseurs kunnen helpen bij het maken en interpreteren van de rapportages. Neem voor meer informatie op met Caroline Heijer, adviseur Educatie 0-18 jaar – cheijer@probiblio.nl 

Oproep stimuleringsregeling VO 2017-2018

Kunst van Lezen stelt ook dit jaar een stimuleringsregeling ter beschikking om de meerjarige samenwerking tussen bibliotheken en (VMBO-)scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid. De regeling voorziet in één Bibliotheek/school per provincie. Het gaat om een bedrag van € 3.035 voor het inrichten van een leesomgeving en ondersteuning door een lees- en mediaconsulent. Als er al sprake is van een samenwerkingstraject of van een aantoonbare intentie om samen te werken, kan de aanvraag met motivatie vóór 1 mei ingediend worden bij Caroline Heijer, cheijer@probiblio.nl

Opleidingshuis

De nieuwe driedaagse landelijke opleiding Didactiek VO is bedoeld voor lees- en mediaconsulenten in het voortgezet onderwijs, die lessen aan jongeren geven op school of in de Bibliotheek. De opleiding besteedt aandacht aan een goede pedagogische en didactische relatie met leerlingen en aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gedrag en hun leefwereld. Tijdens de opleiding leer je ook om te gaan met ‘moeilijk gedrag’ en hoe je jongeren motiveert om te gaan lezen. 

Meer nieuws