Resultaten onderzoek naar de bibliotheek als derde leeromgeving

Resultaten onderzoek naar de bibliotheek als derde leeromgeving

De kansenongelijkheid voor kinderen en jongeren neemt toe en steeds meer bibliotheken nemen daarom het initiatief om een plek in te richten voor kinderen en jongeren die extra steun nodig hebben bij het vergroten van hun taalvaardigheid en andere vaardigheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen en ouders, waarbij het kind centraal staat: de eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de derde de bibliotheek.

Om goed zicht te krijgen op wat er in het netwerk van Probiblio al gebeurt op dit gebied en wat Probiblio hierin kan betekenen, is een onderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit deskresearch naar al beschikbare informatie op landelijk niveau en uit een online onderzoek onder bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Het onderzoek richt zich specifiek op een 3e leeromgeving voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en uit het voortgezet onderwijs: leerlingen van 10 tot 18 jaar.

Van de 39 basisbibliotheken in het werkgebied hebben 25 respondenten verspreid over 19 basisbibliotheken mee gedaan aan het onderzoek. In deze samenvatting staan de belangrijkste conclusies en de vervolgstappen die Probiblio op basis hiervan in 2022 zet.

Bekijk de resultaten van het onderzoek De bibliotheek als 3e leeromgeving >>

Klankbordgroep

In het onderzoek hebben een aantal bibliotheken aangegeven deel te willen nemen aan een klankbordgroep. Deze groep wordt betrokken bij de ontwikkeling van een integraal aanbod voor bibliotheken in ons netwerk. Eind van dit jaar is er een startbijeenkomst en daarna gaan we op basis van een plan van aanpak in 2022 aan de slag. Barbara van Walraven begeleidt dit project samen met het team Basisvaardigheden en Marketing & Onderzoek.

Bibliotheken die ook mee willen doen met deze klankbordgroep, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan Barbara van Walraven.

Derde leeromgeving binnen de Third Place

De bibliotheek als derde leeromgeving richt zich vooral op kinderen van 10-18 jaar die een achterstand hebben opgelopen in het onderwijs. Bij het concept Third Place gaat het over alle persoonlijke ontwikkeling, waarvan de derde leeromgeving een onderdeel is. Meer weten over Third Place? Lees hierover het blog van Adviseur Digitale geletterdheid Erik Reuvers: ‘Third place: de bibliotheek als plek naast werk/school en thuis’.

Meer informatie

Lezen is leuk! Die uitstraling kan ertoe bijdragen dat jongeren (13+) en volwassenen vaker en met meer plezier lezen en dat hun leesvaardigheid toeneemt. Lees wat wij doen voor deze doelgroep.

Meer nieuws