Taalnetwerk Zuid-Holland update

Taalnetwerk Zuid-Holland update

Samen meer bereiken langs de lijn van taal: dat is de doelstelling van de Zuid-Hollandse bibliotheken met het programma Taalnetwerk Zuid-Holland. Tijdens de startbijeenkomst van het programma op 9 maart, waren vertegenwoordigers van zestien bibliotheken aanwezig. Er is nog mogelijkheid om aan te sluiten bij dit netwerk. Hieronder een update van de stand van zaken.

Paul Adels van de Bibliotheek Rotterdam sprak, namens directeur Theo Kemperman, de wens uit dat we met elkaar iets kunnen bereiken als we de ontwikkel- en realisatiekracht bundelen. Hij stelde voor in het Taalnetwerk Zuid-Holland vooral behapbare problemen aan te pakken. Ook in de discussie gaven de bibliotheken aan dat zij graag praktisch en probleemoplossend willen werken. En dat samenwerken in een netwerk niet betekent dat alles met de hele groep aangepakt met worden: samenwerken in een groepje van vier draagt ook bij aan versteviging van het netwerk.

De bibliotheken vragen Probiblio vooralsnog de rol van aanjager op zich te nemen en ook oog te hebben voor de kansen om gezamenlijk iets groters op te pakken. 

In het tweede deel van de bijeenkomst inventariseerden de aanwezige bibliotheken problemen waarvan ze hopen dat het netwerk een oplossing kan bieden. Een aantal vragen dat genoemd is:

  • Is er een overzicht van de bestaande meetinstrumenten? En meer specifiek: wat is verstandig om als meetinstrument op te nemen in een lokaal aanvalsplan laaggeletterdheid dat een Bibliotheek voor de gemeente gaat schijven?
  • Welk aanbod is er voor bedrijven? is een goede manier om bedrijven te benaderen?
  • Wie voelt er iets voor om samen een regionaal opleidingsplan voor vrijwilligers te ontwikkelen?
  • Welke gemeentelijke gelden zijn er nog meer voor basisvaardigheden/inburgering, anders dan de WEB-gelden?

Aan het eind van de bijeenkomst gaf een aantal bibliotheken aan werkgroepen te willen deelnemen om  samen aan oplossingen te werken.  

Vervolgacties

De bibliotheken die participeren in het thema Samenwerking met Bedrijven hebben binnenkort de eerste bijeenkomst en gaan een gezamenlijk actieplan uitwerken. Hierbij wordt niet alleen naar de grote bedrijven gekeken maar wil men ook aansluiten bij de basisvaardigheden die ingezet kunnen worden voor 'de Bibliotheek voor Ondernemers'. 

Rond het thema Monitoren & meten stelt Probiblio een kennisdocument op; de bibliotheken willen graag weten wat hier over bekend is. In mei wordt samen met de bibliotheken, die zich hiervoor hebben aangemeld, uitgezocht aan welk eigen, aanvullend onderzoek er nog behoefte is. Handig hierbij is dat Probiblio ook deelneemt aan de landelijke werkgroep monitoring en zo voor aansluiting kan zorgen.

Rond het thema Interne verbinding worden best practices verzameld en gedeeld onder andere over de samenwerking tussen de jeugd en de basisvaardigheden educatie. Bij het thema Vrijwilligers wordt, nadat hier een toolkit van is gemaakt, samen met de bibliotheken gekeken of er een regionaal opleidingsplan voor vrijwilligers kan worden opgesteld.  

Aansluiten

Zuid-Hollandse bibliotheken die niet bij de startbijeenkomst aanwezig waren kunnen altijd aanhaken. Dit geldt ook voor medewerkers van de aanwezige bibliotheken, die de bijeenkomst zelf niet hebben bijgewoond, maar raakvlakken met hun werk zien. 

Meer informatie

Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl

Meer nieuws