Vraag ook in 2021 subsidie van Kunst van Lezen aan!

Vraag ook in 2021 subsidie van Kunst van Lezen aan!

Wil je als bibliotheek structureel werken aan meer (voor)leesplezier en een grotere taalvaardigheid in de kinderopvang en het onderwijs? Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kunnen dit jaar weer via Probiblio aanspraak maken op de stimuleringsregelingen van Stichting Lezen. De subsidies gelden voor Boekstart in de kinderopvang en voor de Bibliotheek op school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

De regelingen, voorwaarden en bedragen zijn vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie wordt door Kunst van Lezen bepaald. De aanvragen moeten uiterlijk 15 juni bij de contactpersoon van Probiblio zijn ingediend, tenzij anders aangegeven. Voor het nieuwe schooljaar ontvang je bericht of de subsidie is toegekend.

Dit zijn de initiatieven waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

Boekstart in de kinderopvang (KOV)

BoekStart in KOV – Reguliere regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Cofinanciering: als je voor één locatie subsidie krijgt, moet je met eigen geld (of van de gemeente) een tweede locatie aansluiten. Het bedrag dat je krijgt, is verdeeld over diverse onderdelen en daar moet je je aan houden.
 • Subsidie: Totaal ongeveer € 2.500,- per locatie.
 • Voorwaarde: Je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor en je sluit een samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie. Ook moet je in of voor de kinderopvang een activiteit organiseren gericht op auteursbetrokkenheid.

BoekStart in KOV – Brede regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Met deze subsidie sluit je alle locaties van een kinderopvangorganisatie tegelijk aan, of alle locaties binnen een gemeente.
 • Subsidie: Je ontvangt een bedrag van € 400,- per locatie, dat je in eerste instantie moet besteden aan de scholing van een voorleescoördinator en als dat al gebeurd is aan verbetering van de leesomgeving.
 • Voorwaarde: Je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor VVE.

BoekStart in KOV (intensief) - werken met digitale prentenboeken

 • Belangrijkste kenmerken: Met deze subsidie kan je een verdieping aanbrengen in een bestaande samenwerking met een kinderopvanglocatie, door het werken met digitale prentenboeken te stimuleren en te borgen in het beleid.
 • Subsidie: Je ontvangt een bedrag van € 500,- per locatie voor personeelskosten, waarbij er verwacht wordt dat je dit bedrag zelf verdubbeld. De kinderopvanglocatie ontvangt € 125 voor een Bereslim licentie van een half jaar.
 • Voorwaarde: Je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor VVE.

BoekStartcoach

 • Belangrijkste kenmerken: De BoekStartcoach is in ieder geval drie uur per week actief aanwezig op het consultatiebureau.
 • Subsidie: € 2.500,- (inclusief eventuele BTW). Hiervan is € 500,- voor aankleding en € 4.500,- voor BoekStartcoach uren. De overige uren/kosten voor projectbegeleiding en overleg met de JGZ worden zelf bekostigd.

Contact: Voor deze regelingen geldt dat bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend, voorrang krijgen. Heb je belangstelling voor een van deze regelingen of heb je vragen, neem dan contact op met Barbara van Walraven.

De Bibliotheek op school (po)

Stimuleringsregeling dBos po

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Stimuleringsregeling 2021-2022 is bedoeld om nieuwe scholen aan te sluiten bij de Bibliotheek op school, in gemeenten waar de Bibliotheek met maximaal 50% van de scholen samenwerkt volgens deze aanpak. Een bibliotheek kan voor maximaal 2 scholen in het werkgebied de regeling aanvragen.

Wat houdt de subsidie in?

Er is € 2.250 (incl. btw) per school beschikbaar (€ 500 voor de leesomgeving ; € 1.250 voor de ondersteuning door een leesconsulent of onderwijsspecialist en € 500 voor het inzetten van een auteur als leesbevorderaar). Daarnaast ontvangt elke basisschool (in natura) een herkenbaar inrichtingselement voor de Bibliotheek op school.

Voorwaarden (voor de aanvraag te bespreken met de school):

 • Bij deze regeling investeren bibliotheken en scholen gezamenlijk bij voorkeur zelf ook hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden.
 • School en bibliotheek  sluiten een meerjarige samenwerkingsovereenkomst af
 • Deelname aan de Monitor is een verplicht onderdeel van de Stimuleringsregeling.
 • Bibliotheek en school organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat.

Let op: dit jaar geldt bij Kunst van Lezen dat de aanvragen voor de stimuleringsregeling po op volgorde van binnenkomst worden gehonoreerd. Om die reden wil Probiblio een eerste tranche met aanvragen van zes bibliotheken die aan de voorwaarden voldoen, zo snel mogelijk versturen en niet wachten op de sluitingsdatum van 15 juni.

De Bibliotheek op school vo

Stimuleringsregeling dBos vo

Doel van de regeling is om een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en digitale geletterdheid binnen het vo/vmbo.

Subsidie: Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving, personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist) en een auteursbezoek. Daarnaast wordt een signingpakket en de training Leesbevordering in het vmbo werkt voor het docententeam (in natura) beschikbaar gesteld.

Voorwaarden (voor de aanvraag te bespreken met de school):

 • School en bibliotheek onderschrijven de doelstelling van de stimuleringsregeling
 • School en bibliotheek streven ernaar om samen minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de stimuleringsregeling (€ 3000,-) te investeren
 • School en bibliotheek sluiten samen een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst af
 • Bibliotheek en school doen mee aan de Monitor de Bibliotheek op school - vmbo
 • Bibliotheek en school maken op basis van gemonitorde resultaten samen een lees- en mediaplan
 • De (in-company)training Leesbevordering in het vmbo werkt is een verplicht onderdeel
 • Bibliotheek en school organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat;
 • De Bibliotheek faciliteert een medewerker om drie keer per jaar aan een provinciaal/landelijk overleg deel te nemen;
 • Bibliotheken en scholen die de regeling ontvangen, worden uitgenodigd om nieuwe activiteiten te ontplooien, te testen en te delen die het lezen van vmbo-leerlingen bevorderen
 • Wanneer

Geef de mogelijke interesse van scholen in je werkgebied op voor half mei. De officiële aanvraag moet 15 juni  bij de POI binnen zijn.

De Bibliotheek op school mbo

Contact: Heb je belangstelling voor deze regeling of heb je vragen, neem dan contact op met Lisa Bakker.

Meer nieuws