Wijzigingen WNT per 1 juli 2017

Wijzigingen WNT per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de aangepaste Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. Hiermee is de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd, zijn administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd en wordt wetsontwijking tegengegaan. Het gaat om onder meer de onderdelen variabele beloningen, ontslagvergoeding en de digitale melding.

Variabele beloningen

Het is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 toegestaan om bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloningen te verstrekken aan topfunctionarissen. Deze tellen wel mee voor het bezoldigingsmaximum.

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding die werkgever en werknemer zijn overeengekomen, mag maximaal één jaarsalaris en in alle gevallen € 75.000 bruto bedragen. Een uitzondering hierop vormen uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 is deze uitzondering verruimd. Ook niet algemeen verbindend verklaarde cao’s en andere collectieve regelingen vallen hieronder. Het gaat om regelingen met een collectief karakter waarop de individuele topfunctionaris geen invloed kan uitoefenen.

Bezoldiging tijdens een van-werk-naar-werktraject

Doorbetaling van het salaris tijdens een van-werk-naar-werktraject wordt niet als een vergoeding wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar als bezoldiging aangemerkt. Deze regel heeft nu een wettelijke basis. De regel is opgenomen in de beleidsregels van de WNT en wijzigt niet inhoudelijk door de wettelijke verankering.

Geen digitale melding meer

De algemene digitale meldplicht is vervallen. Instellingen in het WNT-register van het ministerie van BZK hoeven de WNT-gegevens niet meer via de online meldtool op topinkomens.nl te melden. De WNT-instelling hoeft de verplichte WNT-gegevens alleen te vermelden in de jaarstukken.

Voor meer informatie

https://www.topinkomens.nl/actueel 

Meer nieuws