2019: het jaar van samenwerken, taalvrijwilligers en DiVa

Ook in 2019 staat het team Basisvaardigheden van Probiblio voor je klaar! Samen gaan we aan de slag om de dienstverlening rondom basisvaardigheden – in de breedste zin van het woord –  verder te optimaliseren. Komend jaar met speciale aandacht voor samenwerken binnen het sociaal-educatieve domein, werken met taalvrijwilligers en het beleid van de digitale vaardigheden. Met plezier presenteren we de projecten van 2019*.

Vergroot de effectiviteit van je samenwerking

Samenwerken met partners is een van de bouwstenen van de DigiTaalhuizen. Bibliotheken zijn volop bezig met het aangaan en het ontwikkelen van samenwerking. Met succes! Maar soms met vrijblijvendheid die niet volstaat; goed samenwerken vereist specifieke inzichten en verlangt deskundigheid. Samen met bibliotheken gaan we in het project ‘Samenwerken in het taalnetwerk en sociaal domein’ aan de slag om de effectiviteit van de samenwerking te optimaliseren. Mogelijke knelpunten, zoals afstemming, regievoering, financiën, gezamenlijke programmering en het opschalen van samenwerking, worden praktisch aangepakt. Zuid-Hollandse bibliotheken kunnen zich hier nog voor aanmelden. Op 14 maart 2019 organiseren we een dag rondom samenwerken: save the date! Informatie: Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl

Werken met taalvrijwilligers: een aparte tak van sport

Het werken met taalvrijwilligers roept diverse specifieke vraagstukken op rondom inrichting, management, aansturing en deskundigheidsbevordering. Probiblio organiseert binnen het project Taalvrijwilligers een driedaagse leergang voor DigiTaalhuis-coördinatoren, projectleiders in het sociaal domein en HR-managers specifiek gericht op het werken met (digi)taalvrijwilligers. In de leergang komen achtereenvolgens aan bod: verantwoordelijkheden Taalhuis-coördinator, organisatie inrichten rond taalvrijwilligers; HR o.a. werving en selectie van vrijwilligers en management. Er zijn ook losse dagen te volgen! Informatie: Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl

 

De bibliotheek: dé lokale expert op het gebied van digitale basisvaardigheden

De gemeente ervaart de bibliotheek niet als de vanzelfsprekende partner bij het ondersteunen van de niet-digitaalvaardige burger. In het project ‘Digitale basisvaardigheden agenderen’ presenteert de bibliotheek zich als lokale expert. Met als doel het bereiken van deze doelgroep met een beleidsplan en een doorgaande leerlijn digitale vaardigheden. Het project behelst de verbinding tussen het
landelijke bibliotheekveld en de lokale bibliotheek. Wij nemen de rol van 'provinciaal expertisepunt' op ons en ondersteunen jou bij het lokaal agenderen van de digitale basisvaardigheden!

 

 

Naast deze projecten gaan we in 2019 met nog meer nieuwe projecten aan de slag:

 • Van concept naar beleid
  Hoe kom je van concept tot dienstverlening rondom het sociaal domein? In het project 'Van beleid naar dienstverlening in sociaal domein' bieden we MT-leden, leidinggevenden en medewerkers een uitdagend adviestraject.
 • Scans laaggeletterdheid op wijkniveau
  We zien de behoefte van bibliotheken om inzicht te krijgen in problematiek op wijkniveau met betrekking tot kwetsbare groepen, bijvoorbeeld werkloosheid, eenzaamheid en financiële problemen. Zo kun je een betere wijkgerichte aanpak kiezen en maak je dienstverlening naar kwetsbare groepen mogelijk.
 • Profit en basisvaardigheden
  De administratie van taalleerders, cursussen en taalvrijwilligers laten lopen als een geoliede machine? Gegevensbeheer via Profit is hierbij de olie. We bieden een basis die je helpt de administratie beter en effectiever te laten verlopen. Samen ontwikkelen en richten we Profit in.
 • Laaggeletterdheid en collectiespecialisten
  Samen met collectiespecialisten bekijken we de beschikbare collecties voor NT1 en NT2. Dit project is vooral gericht om de interne processen rond de dienstverlening aan taalvrijwilligers en de eigen collega basisvaardigheden te verbeteren.
 • Inburgering
  Probiblio activeert de Bibliotheken om hun beleid voor statushouders en inburgeraars in 2019 te herijken door samen kennis, partners en good-practices te ontwikkelen. Met als belangrijkste doel inburgeraars en statushouders optimaal te ondersteunen bij hun inburgering en de participatie in de maatschappij.

Taalnetwerk Zuid-Holland
Ook in 2019 werken de bibliotheken en Probiblio in het programma Taalnetwerk Zuid-Holland samen aan de ambitie om een goed netwerk en een kwalitatief DigiTaalhuis te realiseren. Het programma Taalnetwerk Zuid-Holland gaat door met regionale en lokale kennisdeling, werkgroepen en publicaties.

Meer informatie over de projecten of sparren over de mogelijkheden? We praten graag met je om te kijken wat het beste bij jouw bibliotheek past. Neem contact met op met Elin Karlmark, ekarlmark@probiblio.nl 

*De provincie Noord-Holland stelt helaas beperkt subsidie beschikbaar voor basisvaardigheden. Net als vorig jaar zullen we komend jaar o.a. via onze nieuwsbrief, Kenniscirkels en andere bijeenkomsten de Noord-Hollandse bibliotheken ondersteunen én de resultaten uit het gehele netwerk delen.