Compensatie transitievergoeding

Het is mogelijk een compensatievergoeding te ontvangen indien u een medewerker hebt ontslagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Onderstaande tekst gaat hier dieper op in. Bron: Xperthr

Samenvatting

Dit wetsvoorstel bevat maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Het wetsvoorstel is inmiddels gepubliceerd en zal - samen met de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid  inwerking treden. De compensatie bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid treedt per 1 april 2020 inwerking en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden treedt met ingang van 1 januari 2020 inwerking.

Kamerstuknummer: 34.699

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

 • Het voorstel is om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest.
 • De bedoeling is dat die compensatie door het UWV wordt verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.
 • De regeling moet ook – met terugwerkende kracht – gaan gelden voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015.
 • Werkgevers die afscheid nemen van zieke werknemers adviseren wij duidelijk vast te leggen of een transitievergoeding – en zo ja, welke – aan de werknemer is betaald omdat daar op een later moment mogelijk compensatie voor kan worden gevraagd.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) of wijze van beëindiging (einde van rechtswege, door opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst).
 • De belangrijkste regels:
  • Er zal niet meer aan compensatie worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.
  • Niet alleen de betaalde transitievergoeding maar ook de eventueel hierop in mindering gebrachte kosten, tot een maximum van het bedrag van de transitievergoeding komen voor compensatie in aanmerking.
  • De compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon.
  • Als de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte beperkt zijn, bijvoorbeeld bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten of bij arbeidsovereenkomsten met een huishoudelijke hulp waar een beperkte periode van loondoorbetaling voor geldt (zes weken), is volledige compensatie van de transitievergoeding niet noodzakelijk.
  • Als aan een werkgever een loonsanctie is opgelegd, telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.
  • Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zal er nooit meer aan compensatie worden verstrekt dan het bedrag gemoeid met de transitievergoeding waar recht op zou hebben bestaan.
  • Bij elkaar opvolgende ziekteperioden worden deze perioden alleen in aanmerking genomen bij het bepalen van het tijdens ziekte betaalde loon als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
  • Als sprake is van elkaar opvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever die meetellen voor de berekening van de transitievergoeding en een werknemer tijdens die contracten (al dan niet deels) ziek is geweest, tellen die perioden mee voor het bepalen van het bedrag aan loon dat tijdens ziekte is betaald.
  • Als sprake is van elkaar opvolgende tijdelijke contracten bij verschillende elkaar opvolgende werkgevers, telt alleen het loon tijdens ziekte mee dat is betaald door de werkgever die een transitievergoeding is verschuldigd.
  • Financiering:
   De verstrekking van de compensatie (incl. uitvoeringskosten) vindt plaats vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar ex ante een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Als gevolg van het voorstel zal de Awf-premie in 2019 worden verhoogd met ongeveer 0,5% en structureel zal de Awf-premie met ca. 0,1% worden verhoogd.

Geen transitievergoeding bij een vervangende cao-regeling bij bedrijfseconomisch ontslag:

 • De voorgestelde wijziging houdt in dat bij cao kan worden bepaald dat geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als de werknemer op grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding.
 • Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.
 • Anders dan nu het geval hoeft de (gekapitaliseerde) waarde van zulke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.
 • Als het gaat om voorzieningen om werkloosheid te beperken, moeten die voorzieningen wel daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de duur van werkloosheid.
 • Als uitsluitend recht bestaat op een financiële vergoeding (en er in de cao dus geen andere voorzieningen zijn overeengekomen voor werknemers), wordt in ieder geval onder een redelijke financiële vergoeding verstaan een vergoeding die gelijk is aan de wettelijke transitievergoeding.
 • Onder omstandigheden kan ook een lagere financiële vergoeding redelijk zijn, namelijk als:
 • naar het oordeel van cao-partijen de financieel-economische situatie zodanig is dat het omwille van de continuïteit van een bedrijf of van bedrijven in een sector niet verantwoord is om vergoedingen van het niveau van de transitievergoeding te verstrekken, of
 • door cao-partijen een deel van de beschikbare middelen is aangewend voor de financiering van andere voorzieningen (zoals de inrichting van een mobiliteitscentrum of scholingstrajecten).
 • Het is aan partijen om te bepalen wat de specifieke inhoud en omvang van de rechten op grond van een cao zullen zijn.
 • Dit wetsvoorstel houdt ook in dat een van de transitievergoeding afwijkende cao-regeling alleen betrekking kan hebben op ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, niet meer op andersoortige ontslagen.