Kamerbrief: Kabinet maakt werk van betere bescherming horizontale privacy

Sander Dekker (minister van Rechtsbescherming) zet in een brief aan de Tweede Kamer de bescherming van de horizontale privacy centraal. Hierin bespreekt hij de ‘Agenda horizontale privacy’, die bestaat uit acties en maatregelen van het kabinet.

“Technologische vooruitgang biedt enorm veel kansen en gemak voor mensen. Ons leven regelen we steeds meer online. Dat biedt veel gemak, snelheid en bovendien plezier. Maar we moeten niet naïef zijn. Er kleven ook nadelen aan en die moeten we het hoofd bieden.” Zo begint de kamerbrief van 17 juni 2019 van Dekker.

Met horizontale privacy wordt gedoeld op de privacy tussen burgers en bedrijven (bijv. rond groeiende macht van tech-giganten die persoonsgegevens verwerken), en burgers onderling (bijv. rond naming and shaming en wraakporno). NB, onder verticale privacy wordt de privacy tussen burger en overheid verstaan. Het kabinet vindt (het gevoel van) de vrijheid en veiligheid van mensen essentieel om zich te kunnen ontwikkelen zoals zij zelf willen. Bescherming van privacy gaat iedereen aan; individuele burgers hebben er zelf een belangrijk aandeel in, bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, en de overheid speelt een normerende en handhavende rol.

Het kabinet zet in op drie pijlers:

  1. Vergroting van het privacybewustzijn: o.a. start de overheid in 2020 een grote voorlichtingscampagne voor burgers, de AP geeft sinds mei 2019 voorlichting specifiek aan het MKB. Ook wordt het onderwijscurriculum herzien, met speciale aandacht op digitale geletterdheid gericht op jeugd – oplevering na deze zomer.
  2. Vergroting van het handelingsperspectief: burgers hebben instrumenten nodig om hun privacy te beschermen en zich tegen schendingen te kunnen verweren. Het Platform voor de Informatiesamenleving ECP ontwikkelt het webportaal de Privacywijzer, die burgers ondersteunt bij het uitoefenen van AVG rechten. Organisaties vinden op dit portaal hulpmiddelen, bijv. rond privacyverklaringen en het rechtmatig vragen om toestemming. Oplevering is medio 2019 gepland. Daarnaast wil het kabinet een laagdrempelige voorziening waarmee privacyschendend materiaal snel van internet verwijderd kan worden.
  3. Versterking van de normering: de normen waarmee privacy wordt beschermd moeten een passend niveau van bescherming bieden, rekening houdend met risico’s van sommige technologische ontwikkelingen. Voorbeelden: strafbaarstelling wraakporno, aanpak filmen van verkeersslachtoffers en hulpbehoevenden, aanscherping AVG rond de datamacht van tech-giganten en profilering, mededingingsbeleid rond online platforms, inventarisatie van risico’s van nieuwe technologische ontwikkelingen (door Tilburg University), beteugeling spyware, privacywaarborgen smart cities, minimumvereisten Internet-of-Things (IoT) apparaten, verdere versterking van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De brief besluit dat de ‘Agenda horizontale privacy’ maatregelen en acties bevat die nu het meest urgent zijn, maar dat in de nabije toekomst nieuwe onderwerpen opkomen die aan de agenda worden toegevoegd. In 2020 informeert de minister over de uitvoering van de agenda.

Belangrijke rol voor bibliotheken bij de bescherming van online identiteit

Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van burgers bij de bescherming van hun online identiteit. Uiteraard door de zaken zelf op orde te hebben (AVG-compliance), maar ook door te zorgen dat de bibliotheek een plaats is waar een bezoeker zichzelf kan zijn, niet getrackt wordt, niets hoeft te kopen, et cetera. Tot slot kunnen bibliotheken aanbod formeren gericht op bezoekers, die helpt bij bescherming van de online persoonlijkheid. Sarah Pronk (Forum / Bibliotheek Zoetermeer) organiseert met Bits of Freedom regelmatig een privacy café. En Jeroen de Boer (FERS) ontwikkelde de Data Detox, een 'kuur' waarmee je aspecten van je online persoonlijkheid beoordeelt en - uiteraard naar keuze van de deelnemer - privacyvriendelijker instelt.

Praat mee over dit onderwerp op KennisCloud.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar privacy@probiblio.nl.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.