Nieuwe WW-premie in 2020 bekend

Per 1 januari 2020 verdwijnt de sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) en betalen werkgevers een Werkloosheidswet-premie voor iedere werknemer. Er zijn twee soorten premies: een lage premie van 2,94% voor vaste werknemers en een hoge premie van 7,94% voor flexibele krachten. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor beide premies voor je op een rij en geven een tip om optimaal van de lage premie te profiteren.

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking. 

​De lage premie van 2,94% is van toepassing als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk en
  • er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden uitgevraagd met een J/N-indicatie in de volgende drie indicatierubrieken. Voor de lage premie van 2,94% moeten de indicaties dan als volgt zijn opgenomen:

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: J
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst: J
  • Oproepovereenkomst: N

Als één of meer van deze indicaties anders luiden dan hierboven opgenomen, is de hoge premie van 7,94% van toepassing.

In afwijking hiervan geldt in de volgende situaties altijd de lage premie:

  • Werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);
  • Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben.

Voor het toepassen van de lage WW-premie moet dus sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het mag dus geen oproep- of min-maxovereenkomst zijn. Het toetsmoment hiervoor is de eerste dag van de maand.

Profiteer optimaal van de lage WW-premie

Als een contract voor bepaalde tijd volgend jaar afloopt en nu al zeker weet dat dit wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, is onze tip:

  • Zorg dat het contract (niet zijnde oproepcontract) zo vroeg mogelijk in het jaar schriftelijk wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Zo profiteer je optimaal van de lage WW-premie;
  • Laat dit contract ingaan per de eerste dag van een maand en zorg dat de ondertekening plaatsvindt vóór de ingangsdatum. Zo kunnen we de lage premie toepassen vanaf de eerste maand. Als het contract gedurende een maand ingaat, of de ondertekening na de eerste dag van een maand plaatsvindt, kan de lage sectorpremie pas worden toegepast vanaf de daaropvolgende maand.