Rondom de jaarrekeningen: Kengetallen

Bij het beoordelen van de balans wordt er gebruik gemaakt van kengetallen (ratio’s). Deze kengetallen geven onder andere antwoord op de vragen: kan ik mijn betalingen op korte termijn uitvoeren? En kan ik een (groot) verlies opvangen? Kengetallen worden vermeld bij de balans in de maandrapportage.

Solvabiliteit (solvabiliteitsratio)

Solvabiliteit is de mate waarin een organisatie in staat is om op lange termijn (> 1 jaar) aan de verplichtingen te voldoen zonder dat daarbij de continuïteit in gevaar komt. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen. De uitkomst van de ratio geeft aan in welke mate de organisatie gefinancierd is met eigen vermogen. De ratio wordt uitgedrukt in een percentage; hoe hoger het percentage, des te beter is de solvabiliteit.

Liquiditeit (liquiditeitsratio)

Liquiditeit is de mate waarin de organisatie op korte termijn (< 1 jaar) in staat is om aan de lopende verplichtingen te voldoen, zonder hiermee de continuïteit in gevaar te brengen. De ratio geeft de verhouding weer tussen de op korte termijn beschikbare (liquide) middelen en opeisbare (kortlopende) vorderingen enerzijds en kortlopende verplichtingen (schulden) anderzijds. De meest gebruikte ratio is de current ratio (weergegeven in de maandrapportage).

De current ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de vlottende passiva (kortlopende schulden). De current ratio gaat ervan uit dat van de debiteuren op korte termijn geld wordt geïnd en dat voor alle kortlopende verplichtingen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Dus de ratio geeft een indicatie van de mate waarin de organisatie in staat is op korte termijn haar kortlopende schulden te voldoen. Bij organisaties zonder voorraden, zoals de Bibliotheek, wordt bij deze ratio een minimum norm van 1 aangehouden. Is de uitkomst lager, dan kan het voortbestaan van de organisatie in gevaar zijn.