Tijdig nadenken over resultaatbestemming en andere jaarrekening-zaken

Het jaareinde nadert snel. Voor een soepele verwerking van de jaarrekening, is het verstandig om nu vast 'voor te sorteren' op zaken als resultaatbestemming, voorzieningen en projecten. Zo is er voldoende tijd om alles goed te overwegen en realiseren.

Resultaatbestemming

Op basis van de laatste rapportage is een inschatting te maken van het jaarresultaat. Houd hierbij ook rekening met exploitatiekosten die ten laste (kunnen) komen van een bestemmingsreserve. Het jaarresultaat moet bestemd worden. Ga daarom na of je bestaande bestemmingsreserves moet ophogen of nieuwe bestemmingsreserves moet toevoegen. Beoordeel verder of bestaande bestemmingsreserves gehandhaafd kunnen blijven of dat (een deel) vrijvalt. Een vrijval verhoogt het te bestemmen resultaat.

Voorzieningen

Dit betreft meestal voorzieningen voor groot onderhoud. Hierbij is het van belang dat je over een actueel meerjaren-onderhoudsplan beschikt ter onderbouwing van de voorziening. Op basis van het (actuele) onderhoudsplan kan beoordeeld worden of de stand per ultimo van het jaar voldoende is, of dat deze nog moet worden aangevuld. De aanvulling heeft natuurlijk gevolgen voor resultaat. Aanvullingen op basis van het onderhoudsplan mag je daarom niet achterwege laten.

Als er een reorganisatie gaat spelen bij de Bibliotheek, dan kan of moet er mogelijk een voorziening reorganisatie worden gevormd. Dit is het geval als de afspraken in dit boekjaar zijn gemaakt, maar de uitvoering in het volgende boekjaar is.

Projecten

Beoordeel de projecten op basis van het laatste projectenoverzicht, eventueel aangevuld met de uitdraai per project. Als het een jaarproject betreft, moet het saldo in de exploitatie worden opgenomen. Afhankelijk van het resultaat van het project zal dit een positief of negatief effect hebben op het exploitatiesaldo. Bij projecten die meerdere kalenderjaren lopen, wordt het resultaat genomen in het laatste jaar. In de tussenliggende perioden moeten de kosten van het jaar met de bijbehorende opbrengst (subsidiedeel) in de exploitatie meegenomen worden.

Overig

Stuur contracten die in het lopende boekjaar zijn afgesloten en die nog niet zijn verstrekt aan jouw administrateur, alsnog aan hem of haar door.

Voor meer informatie raadpleeg je de administrateur.