Voorwaarden loonkostenvoordelen vanaf 2018

Vanaf 2018 krijgen werkgevers met oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsbeperkten in dienst recht op loonkostenvoordelen. Op dit moment zijn deze loonkostenvoordelen al te krijgen in de vorm van premiekortingen.

Deze premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsbeperkten worden met ingang van 1 januari 2018 omgevormd tot loonkostenvoordelen (LKV’s). De dan nog lopende premiekortingen worden omgezet in een LKV voor de dan nog resterende periode.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een LKV blijven nagenoeg gelijk aan de voorwaarden voor de huidige premiekortingen. Zo moet de werknemer een doelgroepverklaring verstrekken en mag hij de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Voor het loonkostenvoordeel voor de oudere werknemer moet de werknemer bovendien bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV’s moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking.

Het LKV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. Er geldt een maximaal bedrag per jaar.

Hoogte loon Vast bedrag per verloond uur Maximale hoogte LKV
LKV oudere werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar
LKV arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar
LKV doelgroep banenafspraak € 1,01 per uur € 2.000 per jaar
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar


Net als bij de huidige premiekortingen bestaat maximaal drie jaar recht op een LKV. Dit geldt niet voor de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Hiervoor geldt slechts een periode van één jaar.

Doelgroepverklaring

Om het LKV te ontvangen, moet je beschikken over een doelgroepverklaring. Deze verklaring vraagt de werknemer aan bij het UWV of de gemeente. Dit moet binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband gebeuren. Is de verklaring te laat binnen, dan kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

De doelgroepverklaring wordt alleen verstrekt aan de werknemer, tenzij deze de werkgever heeft gemachtigd om namens hem de verklaring aan te vragen en te ontvangen.

Het LKV wordt pas uitbetaald in de tweede helft van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het recht is ontstaan. Dit betekent dat een LKV 2018 pas in de tweede helft van 2019 wordt uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats via de loonaangifte.

Meer informatie via de salarisadministrateur.