Subsidies beschikbaar voor leesbevordering

Vraag ook in 2022 subsidie van Kunst van Lezen aan!

Bibliotheken die structureel willen werken aan meer (voor)leesplezier en een grotere taalvaardigheid in de kinderopvang en het onderwijs, kunnen dit jaar weer subsidie aanvragen bij Stichting Lezen. De subsidies gelden voor BoekStart in de kinderopvang en voor de Bibliotheek op school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kunnen aanvragen voor de subsidieregelingen indienen bij Probiblio. De regelingen, voorwaarden en bedragen zijn vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie wordt door Kunst van Lezen bepaald.

De aanvragen moeten uiterlijk 15 mei bij de contactpersoon van Probiblio zijn ingediend, tenzij anders aangegeven. Voor het nieuwe schooljaar ontvang je bericht of de subsidie is toegekend.

Dit zijn de initiatieven waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

BoekStart in de kinderopvang (KOV)

BoekStart in KOV – Reguliere regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Cofinanciering: als je voor één locatie subsidie krijgt, moet je met eigen geld (of van de gemeente) een tweede locatie aansluiten. Het bedrag dat je krijgt, is verdeeld over diverse onderdelen en daar moet je je aan houden.
 • Subsidie: Totaal ongeveer € 2.500,- per locatie.
 • Voorwaarde: je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor en je sluit een samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie. Ook moet je in of voor de kinderopvang een activiteit organiseren gericht op auteursbetrokkenheid.

BoekStart in KOV – Brede regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Met deze subsidie sluit je alle locaties van een kinderopvangorganisatie tegelijk aan, of alle locaties binnen een gemeente.
 • Subsidie: Je ontvangt een bedrag van € 400,- per locatie, dat je in eerste instantie moet besteden aan de scholing van een voorleescoördinator en als dat al gebeurd is aan verbetering van de leesomgeving.
 • Voorwaarde: je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor VVE.

BoekStart in KOV (intensief) - werken met digitale prentenboeken

 • Belangrijkste kenmerken: met deze subsidie kan je een verdieping aanbrengen in een bestaande samenwerking met een kinderopvanglocatie, door het werken met digitale prentenboeken te stimuleren en te borgen in het beleid.
 • Subsidie: je ontvangt een bedrag van € 620,- per locatie voor personeelskosten, waarbij er verwacht wordt dat je dit bedrag zelf verdubbeld. De kinderopvanglocatie ontvangt € 125 voor een Bereslim licentie van een half jaar.
 • Voorwaarde: je doet mee met de Monitor en de Bibliotheekmonitor VVE.

BoekStartcoach

 • Belangrijkste kenmerken: De BoekStartcoach is in ieder geval drie uur per week actief aanwezig op het consultatiebureau.
 • Subsidie: € 2.500,- (inclusief eventuele BTW). Hiervan is € 250,- voor aankleding en € 2.250,- voor BoekStartcoach uren. De overige uren/kosten voor projectbegeleiding en overleg met de JGZ worden zelf bekostigd.

Voor deze regelingen geldt dat bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend, voorrang krijgen. Heb je belangstelling voor een van deze regelingen of heb je vragen, neem dan contact op met Barbara van Walraven.

De Bibliotheek op school (po)

Voor wie is de Stimuleringsregeling dBos po bedoeld?

De Stimuleringsregeling 2022-2023 is bedoeld om nieuwe scholen aan te sluiten bij de Bibliotheek op school, in gemeenten waar de bibliotheek met maximaal 50% van de scholen samenwerkt volgens deze aanpak. Een bibliotheek kan voor maximaal 2 scholen in het werkgebied de regeling aanvragen. Vooraf moeten per school afspraken worden gemaakt (zie voorwaarden).

Wat houdt de subsidie in?

Er is € 2.250 (incl. btw) per school beschikbaar (€ 500 voor de leesomgeving ; € 1.250 voor de ondersteuning door een leesconsulent of onderwijsspecialist en € 500 voor het inzetten van een auteur als leesbevorderaar). Daarnaast kan de bibliotheek (na toekenning van de stimuleringsregeling) bij BiblioMedia inrichtingselementen bestellen voor de Bibliotheek op school, ter waarde van €50 per school excl. btw (je krijgt hiervoor een code).

Voorwaarden (voor de aanvraag te bespreken met de school):

 • Bij deze regeling investeren bibliotheken en scholen gezamenlijk bij voorkeur zelf ook hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden.
 • School en bibliotheek sluiten een meerjarige samenwerkingsovereenkomst af.
 • Deelname aan de Monitor is een verplicht onderdeel van de Stimuleringsregeling.
 • Bibliotheek en school organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat.

Contact: Als je belangstelling hebt voor deze regeling, kun je een aanvraagformulier opvragen bij Dia Wesseling.

De Bibliotheek op school vo

Stimuleringsregeling dBos vo

Doel van de regeling is om een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en digitale geletterdheid binnen het vo/vmbo.

Subsidie: 

Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving, personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist) en een auteursbezoek. Daarnaast wordt de training Leesbevordering in het vmbo werkt voor het docententeam (in natura) beschikbaar gesteld en kan de bibliotheek bij Bibliomedia een inrichtingselement uitkiezen ter waarde van 50 euro.

Voorwaarden (voor de aanvraag te bespreken met de school):

 • School en bibliotheek onderschrijven de doelstelling van de stimuleringsregeling.
 • School en bibliotheek streven ernaar om samen minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de stimuleringsregeling (€ 3.000,-) te investeren. Dit bedrag is niet geoormerkt en mag aan alle relevante zaken worden besteed, zoals uren, collectie, lidmaatschap etc. In totaal moet er dus € 6.000,- worden verantwoord.
 • School en bibliotheek sluiten samen een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst af.
 • Bibliotheek en school doen mee aan de Monitor de Bibliotheek op school - vmbo.
 • De (in-company)training Leesbevordering in het vmbo werkt is een verplicht onderdeel.
 • Bibliotheek en school organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat.
 • De Bibliotheek faciliteert een medewerker om drie keer per jaar aan een provinciaal/landelijk overleg deel te nemen.
 • Bibliotheken en scholen die de regeling ontvangen, worden uitgenodigd om nieuwe activiteiten te ontplooien, te testen en te delen die het lezen van vmbo-leerlingen bevorderen.

Wanneer

De officiële aanvraag moet 18 mei bij Probiblio binnen zijn.

Contact: Heb je belangstelling voor deze regeling of heb je vragen, neem dan contact op met Geert-Jan Davelaar.

De Bibliotheek op school mbo

Doel van de regeling is om een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en digitale geletterdheid binnen het mbo.

Subsidie

Er is per school € 4.500,- inc. btw beschikbaar (€ 4.000 voor personele kosten van de bibliotheek en € 500,- aan leesomgeving in de onderwijsinstelling (niet voor boeken). Daarnaast krijgt de onderwijsinstelling zonder kosten een bijeenkomst in het kader van de auteur als leesbevorderaar. Dit auteursbezoek kan ingevuld worden door gebruik te maken van het lesmateriaal ‘Ondergedoken als Anne Frank’ in combinatie met de makers ervan, een speciale licentie van Buitenzinnenonline.nl voor 150 studenten of door een eigen gekozen auteur op school uit te nodigen via de Schrijverscentrale.

Voorwaarden

 • Onderwijsinstelling en bibliotheek onderschrijven de doelstelling van de stimuleringsregeling.
 • Onderwijsinstelling en bibliotheek sluiten samen een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Een intentieverklaring bij de aanvraag geldt als een pre.
 • Onderwijsinstelling en bibliotheek streven ernaar om samen minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de stimuleringsregeling (€ 4.500,-) te investeren. Dit bedrag is niet geoormerkt en mag aan alle relevante zaken worden besteed, zoals uren, collectie, lidmaatschap etc. Bij de financiële verantwoording wordt in totaal € 9.000,- verantwoord.
 • Bibliotheek en school doen mee aan de Monitor de Bibliotheek op school - mbo.
 • Bibliotheek en onderwijsinstelling organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat.
 • Onderwijsinstelling faciliteert docenten om deskundigheidsbijeenkomsten rond lezen en leesbevordering te volgen die in samenwerking met POI en/of Stichting Lezen worden georganiseerd.
 • De bibliotheek faciliteert een medewerker om drie keer per jaar aan een provinciaal/landelijk overleg deel te nemen.

Wanneer

De officiële aanvraag moet 18 mei bij Probiblio binnen zijn.

Contact: Heb je belangstelling voor deze regeling of heb je vragen, neem dan contact op met Geert-Jan Davelaar.