Vacature: lid van de Raad van Toezicht

Probiblio is de provinciale serviceorganisatie van Noord- en Zuid-Holland. Zij vervult enerzijds de provinciale taken uit de 'Wet stelsel openbaar bibliotheekwerk' die per 1 januari 2015 is ingegaan. Daarnaast biedt zij aanvullende dienstverlening die niet gesubsidieerd is.

Probiblio’s missie is kort en krachtig: wij maken bibliotheken slagvaardiger in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Probiblio doet dat door te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en haar portfolio daarop af te stemmen. Zij stuurt op adequate kwaliteit om zodoende bibliotheken van dienst te zijn. Probiblio zorgt voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling door expertise te bieden die individuele bibliotheken in mindere mate in huis (kunnen) hebben.

Probiblio baseert haar werk op een gezamenlijk plan voor de netwerksamenwerking waarin doelen, resultaten en effecten zijn overeengekomen. Wat betreft de niet-gesubsidieerde dienstverlening, stuurt Probiblio op hoge klanttevredenheid. Zij probeert verwachtingen te overtreffen. Om te monitoren of Probiblio dit daadwerkelijk waarmaakt, voert zij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Om haar ambities waar te maken werkt Probiblio met nieuwsgierige en professionele medewerkers. Wij bouwen aan een sterk netwerk en een succesvolle en innovatieve bibliotheeksector. Probiblio heeft een directeur/bestuurder die als maatschappelijk ondernemer onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT) opereert. De RvT handelt volgens de Code cultural governance.

Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren, is het wenselijk dat de leden van de RvT gezamenlijk competent zijn op de volgende terreinen:

  • Het openbaar bestuur
  • De maatschappelijke en culturele sector
  • Het bedrijfsleven

De RvT is competent op de volgende aandachtsgebieden:

  • Financiën en bedrijfsvoering in brede zin
  • Personeels- en organisatieontwikkeling
  • Maatschappelijke samenwerkingsrelaties en het werkterrein van openbare bibliotheken
  • Digitale ontwikkelingen die relevant zijn voor bibliotheken
  • Innovatie binnen en transitie van maatschappelijke organisaties 

In verband met het einde van de termijn van een van de leden van de RvT is er een vacature voor een nieuw lid.

Rekening houdend met de huidige samenstelling, is dit een toezichthouder die afkomstig is uit de maatschappelijke / culturele sector. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die ervaring heeft met organisaties die opereren in netwerkverband en die te maken hebben met de betrokkenheid van Rijk, provincie en de lokale overheid. Kennis van het stelsel van openbare bibliotheken is een pré, maar actieve betrokkenheid bij een directe relatie van Probiblio is niet gewenst. 

Werkwijze

De Raad van toezicht vergadert – onder normale condities – vier maal per jaar. De plaats van de RvT in de organisatie, het aantal leden, de positie t.o.v. de directeur/bestuurder van Probiblio is omschreven in de statuten van Probiblio. De RvT kent een voorzitter en vicevoorzitter. Bovendien is er een auditcommissie ingesteld. De RvT is als collectief verantwoordelijk voor het toezicht, ook in financiële zin.

De informatie-uitwisseling tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht vindt plaats via gestructureerd overleg tenminste éénmaal per jaar door een delegatie van beide Raden. 

Informatie en reacties

Voor nadere toelichting op de functie kun je contact opnemen met Bernie Kurvers, directiesecretaresse (023 55 46 100). Je kunt je motivatiebrief en CV met vermelding van de functietitel tot uiterlijk 14 september 2018 bij voorkeur per e-mail indienen via vacature@probiblio.nl, gericht aan Anne Rube.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.