Raad van Toezicht

Probiblio is een stichting. Een stichting heeft geen aandeelhouders en maakt geen winst. De dagelijkse leiding van Probiblio is in handen van een directeur. Die heet formeel directeur/bestuurder. Op het reilen en zeilen van Probiblio ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe. De RvT is ook de werkgever van de directeur.

De RvT houdt zicht op de belangen van de partijen die bij Probiblio zijn betrokken. De belangrijkste daarvan zijn de provincies, de bibliotheken en de medewerkers van Probiblio. De RvT heeft geen bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. De directeur-bestuurder kan de RvT gebruiken als klankbord. Voorstellen van de directeur beoordelen we, zonder die besluiten opnieuw te willen nemen. In sommige met name genoemde gevallen moet de RvT een formeel besluit nemen. Voorbeelden hiervan zijn: het benoemen van de accountant, het goedkeuren van de jaarstukken, de begroting en het meerjarenplan.

De RvT neemt de statuten in acht en handelt conform de principes van de Governance Code Cultuur. Die houden in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen. De leden van de RvT zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, de maatschappelijke en culturele sector en het bedrijfsleven.

De RvT is samengesteld uit leden uit verschillende maatschappelijke sectoren. Als er een vacature is dan wordt die publiek bekend gemaakt. Kandidaten kunnen dan solliciteren naar een functie.

Per 1 januari 2019 is de raad als volgt samengesteld:

Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter)

De heer W. Castricum (lid auditcommissie)

De heer M.F. Elkerbout (lid auditcommissie)

De heer P. van Klinken (vice-voorzitter a.i.)

Mevrouw F.P.M.M. Reestman

Mevrouw M. Steba

 

De Raad van Toezicht