Uitgangspunten van de Raad van Toezicht & WNT

De Raad van Toezicht van Probiblio houdt toezicht op het bestuur, adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder.

De leden van de RvT zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, not-for-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren en een goede sparringpartner te zijn, is de RvT als totaal competent op de volgende aandachtsgebieden:

  • Bedrijfsvoering in brede zin en organisatieontwikkeling
  • Financiën
  • Marketing, innovatie en nieuwe media
  • Maatschappelijke samenwerkingsrelaties
  • Informatiemanagement

De RvT is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, neemt de statuten in acht en werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur:

  • Helder bestuur en zorgvuldig toezicht
  • Duidelijkheid
  • Integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen
  • Deskundig
  • Effectief bestuur en toezicht

De leden van de RvT hebben affiniteit met het inhoudelijke doel van Probiblio. Zij dragen met hun specifieke deskundigheid bij aan het geheel.

De volgende personen maken deel uit van de RvT van Probiblio:

Mevrouw Y. Walvisch (voorzitter)
De heer P. van Klinken
Mevrouw M. Steba
De heer E. Güven
Mevrouw E. Sinnige

Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt.