Over ProBiblio

Over ProBiblio

ProBiblio is een fullservice-organisatie voor de bibliotheeksector. Met onze kennis en expertise ondersteunen en helpen we bibliotheken in de regio’s Noord- en Zuid-Holland in alle vormen en maten.

We vormen een breed opgezet team met een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor onze samenwerkingspartners inzetten. Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld door het overnemen van de salarisadministratie of het leveren van logistieke oplossingen, maar ook met strategische adviezen op terreinen als bedrijfsvoering, marketing en innovatie.

Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij optimaal kunnen vervullen. Voor de Bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de Bibliotheek van de toekomst!

 

Werken bij ProBiblio

Werken bij ProBiblio

Bij ProBiblio werken we in een sterk team van professionals, met hart voor onze klanten, de bibliotheeksector én elkaar. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hechten we dan ook veel waarde aan voortdurende professionalisering en loopbaanontwikkeling. Dat komt immers niet alleen de kwaliteit van ons werk ten goede, maar ook het plezier waarmee we elke dag weer met z’n allen aan de slag gaan. Informeel en transparant, met korte lijnen en oog voor elkaars eigenheid – en eigenzinnigheid.

Dat ons team zoveel mogelijk een afspiegeling van de beroepsbevolking vormt, dat is wat ons betreft vanzelfsprekend.

Bekijk onze vacatures >

Wsob

Wsob

Op 1 januari 2015 trad de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking. Deze wet gaat uit van een bibliotheekstelsel dat bestaat uit lokale bibliotheken, zogeheten Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI's) en de Koninklijke Bibliotheek. De netwerkverantwoordelijkheid is verdeeld over de landelijke, provinciale en regionale overheden. 

ProBiblio is de Provinciale Ondersteunings Instelling voor Noord- en Zuid-Holland, en dat betekent dat we een flink aantal taken op ons bord hebben liggen. We spelen bijvoorbeeld een actieve rol in het netwerk. Zorgen voor de distributie van fysieke werken in het kader van het IBL. Zetten ons in voor innovatie van lokale Bibliotheken. Overleggen met gemeenten. Ondersteunen het onderwijs. Leveren catalogus- en beleidsgegevens aan de KB, en dragen bij aan de totstandkoming van het gezamenlijke collectieplan.

Onze rol in het bibliotheekstelsel

Onze rol in het bibliotheekstelsel

Als Provinciale Ondersteunings Instelling (POI) speelt ProBiblio een actieve rol in het bibliotheekstelsel. Dat stelsel kent drie bestuurslagen: lokaal, provinciaal en landelijk. Zo zijn we op landelijk niveau lid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en werken we nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek, een belangrijke speler in het netwerk en in de ontsluiting van de nationale collectie. Natuurlijk zijn we ook betrokken bij de Stichting Samenwerkende POI's, het samenwerkingsverband van alle Provinciale Ondersteunings Instellingen. 

Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland voeren we de provinciale taken uit zoals die zijn vastgelegd in de Wsob en ondersteunen in die hoedanigheid alle basisbibliotheken in die twee provincies. We maken deel uit van de provinciale netwerken met de de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) en de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH).

Onze visie

Onze visie

Elk mens heeft een universeel recht op toegang tot informatie en cultuur. In Nederland zorgen openbare bibliotheken er op laagdrempelige wijze voor dat dat gerealiseerd kan worden. Ze bieden betrouwbare informatie, bevorderen lees- en mediavaardigheden, en stimuleren persoonlijke ontwikkeling en kennis. Samen met verschillende ondersteunende instellingen vormen ze het bibliotheekstelsel.

ProBiblio is een van die ondersteunende instellingen en zet zich in voor Bibliotheken in Noord-en Zuid-Holland. Met uiteenlopende producten en diensten helpen we hen bij het optimaal vervullen van hun maatschappelijke functie.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) neemt de statuten in acht en staat achter de principes van de Governance Code Cultuur. Een helder bestuur en zorgvuldig toezicht, duidelijkheid, integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen, deskundigheid en effectief bestuur en toezicht.

De RvT is verantwoordelijk voor het (financiële) toezicht. Hij vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, staat deze met advies terzijde en functioneert als klankbord. De leden van de RvT zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, de maatschappelijke en culturele sector en het bedrijfsleven

Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren is de RvT als totaal competent op de volgende aandachtsgebieden:

  • financiën en bedrijfsvoering in brede zin
  • personeels- en organisatieontwikkeling
  • maatschappelijke samenwerkingsrelaties en het werkterrein van openbare Bibliotheken
  • digitale ontwikkelingen die relevant zijn voor Bibliotheken
  • innovatie binnen en transitie van maatschappelijke organisaties 

De RvT streeft naar diversiteit als geheel met een goede spreiding man/vrouw, leeftijd, achtergronden, deskundigheid en ervaring. Alle leden hebben:

  • affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling
  • voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren
  • een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
  • de kunde om sparringpartner voor de directeur-bestuurder te zijn

Per 15 mei 2017 bestaat de RvT uit: Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter), de heer T. Brandenbarg (vice-voorzitter), de heer W. Castricum, de heer M.F. Elkerbout en de heer P. van Klinken.

Historie

Historie

ProBiblio is in 1996 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Provinciale Bibliotheekcentrales (PBC's) voor Noord-Holland en voor Zuid-Holland, gevestigd in Alkmaar en Schiedam. De voornaamste reden om te fuseren was krachtenbundeling. Eind 1998 betrok ProBiblio het huidige gebouw in Hoofddorp. 

De PBC Noord-Holland ontstond in 1974 uit een fusie van de algemene PBC en de federatie van de Katholieke en Protestants-Christelijke PBC’s in deze provincie. In Zuid-Holland werd de PBC in 1981 gevormd door een fusie van de Verenigde PBC’s Zuid-Holland en de Christelijke PBC Zuid-Holland. Met beide fusies kwam een einde aan de verzuiling.