De organisatie

De organisatie

Iedereen heeft recht op toegang tot informatie en cultuur. In Nederland zorgen openbare bibliotheken hier op laagdrempelige wijze voor. Probiblio ondersteunt de bibliotheken bij hun werk.

In de bibliotheek vind je betrouwbare informatie, leer je lees- en mediavaardigheden en is er volop kans je persoonlijk te ontwikkelen en allerhande kennis op te doen. Het is de verantwoordelijkheid van Probiblio om de bibliotheeksector in Noord- en Zuid-Holland te helpen deze taken uit te voeren. Met onze kennis en expertise ondersteunen we bibliotheken in deze provincies in alle vormen en maten.

Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij optimaal kunnen vervullen. Voor de bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de bibliotheek van de toekomst!

Bekijk welke diensten wij bieden Meld je aan voor de Probiblio Nieuwsbrief
Hoe wij werken

Hoe wij werken

Probiblio werkt met hart en ziel aan 5 grote opgaven, met en voor de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Door focus aan te brengen kunnen we samen de waarde van bibliotheken in onze samenleving vergroten. 

De opgaven hebben we bepaald op basis van de behoefte van onze bibliotheken, de ambities van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de wetgeving en afspraken in de landelijke bibliotheeksector. Elk jaar bekijken we opnieuw welke activiteiten nodig zijn om onze ambities te halen.

Lees aan welke opgaven wij werken
Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 geeft richting aan onze activiteiten en organisatie. In de opzet is voldoende ruimte om flexibel in de uitvoering te kunnen zijn. Zo kunnen we steeds anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en specifieke wensen van 'onze' bibliotheken. Voor 2022 zijn nu het jaarplan voor Noord-Holland en het jaarplan voor Zuid-Holland beschikbaar.

In het Jaarverslag 2022 zie en lees je meer over mooie projecten die wij in 2022 samen met bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hebben opgezet. Met naast onze resultaten in feiten & cijfers veel aandacht voor de verhalen van onze eigen medewerkers en collega’s uit de bibliotheken. Bekijk hier onze jaarrekening (2021).

Bekijk hier de WNT verantwoording (2018, 2019, 2020).

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Jaarverslag 2022
Onze mensen

Onze mensen

Het team van Probiblio vormt een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor onze samenwerkingspartners inzetten.

Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld door het overnemen van de salarisadministratie of het leveren van logistieke oplossingen, maar ook met strategisch advies op terreinen als bedrijfsvoering, marketing, marktonderzoek, digitale geletterdheid en innovatie specifiek voor de bibliotheek. Onze aanpak is betrokken, analytisch en gezond kritisch.

Naar onze mensen Probiblio, jouw werkgever?
Onze rol in het bibliotheekstelsel

Onze rol in het bibliotheekstelsel

Probiblio is een zogeheten Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) brengt de Openbare Bibliotheken, de POI's en de Koninklijke Bibliotheek (KB) samen in één netwerk. De landelijke, provinciale en lokale overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Probiblio voert de provinciale taken uit voor Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo ondersteunen wij alle bibliotheekorganisaties in deze twee provincies, ondersteunen we het onderwijs en zetten wij ons in voor innovatie van lokale bibliotheken. We verzorgen de logistiek van fysieke materialen tussen de bibliotheekvestigingen (het interbibliothecair leenverkeer), zie deze video. En als netwerkpartner van de KB wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het gezamenlijke nationaal collectieplan.

Wij maken ook deel uit van de provinciale netwerken van bibliotheekdirecteuren: de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) en de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). Samen met andere POI's in Nederland vormt Probiblio de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN).

Meer over SOOB NH en BOZH Meer over de SPN
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Probiblio is verantwoordelijk voor het toezicht, ook in financiële zin. Hij vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT neemt de statuten in acht en staat achter de principes van de Governance Code Cultuur. Dat houdt in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen.

Lees de uitgangspunten
Geschiedenis

Geschiedenis

Probiblio is in 1996 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Provinciale Bibliotheekcentrales (PBC's) voor Noord-Holland en voor Zuid-Holland, gevestigd in Alkmaar en Schiedam. 

De PBC Noord-Holland ontstond in 1974 uit een fusie van de algemene PBC en de federatie van de Katholieke en Protestants-Christelijke PBC’s in deze provincie. In Zuid-Holland werd de PBC in 1981 gevormd door een fusie van de Verenigde PBC’s Zuid-Holland en de Christelijke PBC Zuid-Holland.

De belangrijkste reden om te fuseren was krachtenbundeling. Met beide fusies kwam een einde aan de verzuiling.