Voortgang Taalnetwerk Zuid-Holland

Voortgang Taalnetwerk Zuid-Holland

In de afgelopen periode hebben de drie werkgroepjes acties geformuleerd met betrekking tot de onderwerpen bedrijven, effectmeting en vrijwilligers. De uitwerking hiervan ligt voor een deel bij de bibliotheken en voor een deel bij Probiblio. De afdeling Onderzoek van Probiblio is actief betrokken bij de effectmeting. In september worden de eerste resultaten verwacht.

De werkgroepen hebben een aantal acties met elkaar geformuleerd:

Bedrijven

  • Good practices - Er komt een beschrijving van de samenwerking en het aanbod dat vijf verschillende bibliotheken in Zuid-Holland hebben met een bedrijf in hun netwerk; resultaat begin september.
  • Plan van Aanpak – Op basis van de good practices verschijnt in september een Plan van Aanpak dat bibliotheken inzicht biedt in de benadering, het aanbod, de samenwerking met bedrijven.
  • Marktverkenning bedrijven – Voor de regio Rotterdam wordt een marktverkenning uitgevoerd; zo weet de Bibliotheek waar de bedrijven zitten en welke bedrijfssectoren het best benaderd kunnen worden.

Effectmeting

  • Meten opbrengst Taalcafé – De afdeling onderzoek van Probiblio bereidt een onderzoek naar het Taalcafé voor, dat samen met de bibliotheken uitgevoerd wordt. Het doel van het onderzoek is de maatschappelijke waarde van een Taalcafé te laten zien.
  • Wat is er al? – De bibliotheken geven aan behoefte te hebben aan het overzicht van effectmetingen en onderzoeken. In september verschijnt het document ‘Overzicht monitoring en effectmeting’.
  • Goed voorbeeld – Bibliotheek Lelystad heeft eigen instrumenten ontwikkeld om de activiteiten en de bezoekers van het Taalhuis en de Bibliotheek goed te monitoren. Op 21 september staat een bezoek gepland, met een aantal Zuid-Hollandse bibliotheken, aan Lelystad om te zien of dit een instrument is dat men zou willen overnemen.

Vrijwilligers

  • Vrijwilligersmanagement Taalhuis – Wijkt het vrijwilligersbeleid van een Taalhuis af van het regulier vrijwilligersbeleid van de Bibliotheek; en zo ja op welke punten? Probiblio maakt een document voor het vrijwilligermanagement van een Taalhuis.
  • Deskundigheidsbevordering van Taalhuis vrijwilligers - Aan een Zuid-Hollandse Bibliotheek is gevraagd om een bijeenkomst(en) voor vrijwilligers te organiseren in het kader van de deskundigheidsbevordering en daar een overdrachtsdocument van te schrijven.

Meer informatie

Thomas Bersee, tbersee@probiblio.nl en Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl 

Meer nieuws