Masterplan basisvaardigheden: subsidie voor scholen ook kans voor bibliotheek

Blog Educatie Primair onderwijs
Gepubliceerd op 01 september 2022

Door Geert-Jan Davelaar

Sinds 16 augustus kunnen scholen aanspraak maken op ruim €200 miljoen van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden. In het masterplan is aandacht voor de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap) in het po en vo. Voor jou als bibliotheek is dit een mooie kans om (verder) samen te werken met de scholen in jouw regio. Educatieadviseur Geert-Jan Davelaar licht de regeling toe én vertelt welke kansen deze subsidie bibliotheken biedt.

Met zijn Masterplan Basisvaardigheden zet de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma deze beleidsperiode stevig in op het verbeteren van de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap) van leerlingen in het funderend onderwijs. In de brief die Wiersma in mei naar de Tweede Kamer stuurde noemt hij bibliotheken die als lokale partner met hun de beschikbare ‘expertise en collectie’ het onderwijs kunnen verrijken op het gebied van leesmotivatie en digitale geletterdheid. In dit artikel schreven we al eerder over deze kamerbrief, en de kansen die het Masterplan Basisvaardigheden voor bibliotheken biedt. Voor het uitvoeren van het plan is jaarlijks een miljard euro begroot.

“Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op school, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid. Ook op het gebied van digitale geletterdheid kunnen bibliotheken de aanpak van scholen versterken.”
– minister Dennis Wiersma

Wat kan jij als bibliotheek doen?

Met de subsidietoekenning aan potentieel vijfhonderd scholen is er een grote kans dat in jouw regio binnenkort ook scholen zijn die met steun van deze subsidie werk maken van het verbeteren van basisvaardigheden van leerlingen. De ambitie van de minister en het extra beschikbare budget is een geweldige kans voor bibliotheken om structurele samenwerking met het onderwijs duurzaam op te starten, te verstevigen of uit te breiden, en zo effectief invulling te geven aan jouw maatschappelijke opdracht. Je kunt nu al met de scholen en schoolbesturen met wie je samenwerkt of juist een samenwerking wilt aangaan in gesprek over hun plannen voor leesmotivatie én digitale geletterdheid. Moedig de school aan om de subsidie aan te vragen en zorg dat je als samenwerkingspartner betrokken bent in het opstellen van het activiteitenplan.

De praktijkkaart de Bibliotheek op school kan je hierbij helpen. Zoals in deze praktijkkaart staat heeft de bibliotheek met de aanpak de Bibliotheek op school po en vo een bewezen methode in huis die de school helpt om de leesmotivatie van leerlingen en de expertise van leraren te versterken. Deze bewezen interventie valt ruim binnen het beschikbare bedrag per leerling van deze subsidie.

Wat is de rol van bibliotheken volgens de minister?

In de kamerbrief wordt op verschillende plekken de rol van bibliotheken als partner voor het onderwijs beschreven. Ook in verschillende publicaties op de ‘menukaart’ waarin effectieve methoden voor het verbeteren van basisvaardigheden worden genoemd komt de rol van leesmotivatie, leesplezier en de Bibliotheek op school (dBos) naar voren. Zo wordt bij de algemene stukken verwezen naar dBos en hoe je leesmotivatie goed aanpakt. Verder is er in het boek ‘Leer ze lezen‘ een hoofdstuk gewijd aan leesmotivatie. Het belang van een rijk leesaanbod komt in het genoemde Webinar ‘Een impuls aan het onderwijs‘ aan de orde en in het Webinar ‘De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs‘ wordt dBos genoemd als middel om goed leesonderwijs te realiseren op school. Ook voor het vo wordt specifiek het belang van leesmotivatie benoemd bij ‘Kennisclips lezen in het vo’.

Wat houdt deze subsidieregeling in?

De subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’ staat van 16 augustus tot 23 september 2022 open voor het primair- en het voortgezet onderwijs in (Caribisch) Nederland, inclusief speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

De subsidieregeling basisvaardigheden:

  • Is bedoeld voor het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid;
  • Wordt aan maximaal 500 scholen (vestigingen) toegekend voor de basissubsidie en aan maximaal 150 scholen voor de aanvullende subsidie*;
  • Het bedrag wordt berekend per leerling: € 961 (basis)/€366 (aanvullend) voor het PO, €1202 (basis)/€430 (aanvullend) voor het VO;
  • De school moet voor 1 februari 2023 een activiteitenplan indienen. Deze wordt gebruikt als monitoring;
  • De subsidie mag t/m 31 januari 2024 worden besteed aan activiteiten en middelen die bewezen effect hebben (evidence informed interventies) en worden genoemd op deze menukaart.

*Als een school aanvullende subsidie aanvraagt krijgt de school ondersteuning van een basisteam dat de school helpt bij het maken van het activiteitenplan.