WEB-gelden: regulier en extra budget in 2020

Nieuws Basisvaardigheden
Gepubliceerd op 14 september 2023

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget voor de (regionale) aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid. De verdeling voor 2020 is nu bekend. Naast het reguliere budget is er vanaf 2020 éxtra budget vrijgemaakt om de regierol van de gemeenten te versterken. Gemeenten kunnen het geld besteden aan onder andere werving, toeleiding of deskundigheidsbevordering van de taalvrijwilligers. Zo krijgt de aanpak van laaggeletterdheid meer slagkracht!

Hoe zit het ook alweer?

Alle gemeenten moeten zorgen voor een educatie-aanbod afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de eigen gemeente. Hierbij wordt ook de verbinding met andere onderdelen van het sociaal domein gezocht, waardoor er meer invalshoeken ontstaan in het aanbod van de educatie (denk aan de koppeling met werk of gezondheid). De gemeenten ontvangen hiervoor een budget voor de volwasseneducatie, zoals dit is vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

De WEB acht dat de gemeenten samenwerken met gemeenten uit eenzelfde arbeidsmarktregio. De contactgemeente van de arbeidsmarktregio heeft een regierol en de taak om samen met de andere gemeenten een educatief plan op te stellen en afspraken te maken met aanbieders van educatie.

Door de samenwerking in de arbeidsmarktregio kunnen de gemeenten een breder aanbod bieden. Naast slim inkopen ontstaat er zo ook de mogelijkheid dat inwoners van de ene gemeente kunnen doorstromen naar een les/locatie in een andere gemeente.

Het WEB-budget voor 2020 is vastgesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld aan de hand van inwonersgegevens (o.a analfabeten, laagopgeleiden en vrijwillige inburgeraar) van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. De contactgemeente krijgt het budget overgemaakt voor de hele regio, en dient de besteding ervan te verantwoorden. Naast de gemeenschappelijke inkoop kan de lokale gemeente zelf een deel van het budget naar eigen behoefte besteden.

Extra geld in 2020-2024

In de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 is er afgesproken dat er vanaf 2020 een aanvulling op het ‘reguliere’ WEB-budget komt. In de bestuurlijke afspraken die er met de VNG gemaakt zijn staat expliciet dat het extra budget (pagina 81-90) is bedoeld om de regierol van de gemeenten te versterken. Gemeenten gaan aan de slag met een eigen plan om laaggeletterdheid aan te pakken. Zij kunnen dit extra budget bestemmen voor coördinatie, signalering, werving, toeleiding, innovatie, kwaliteitsimpuls, monitoring en/of terugkom-activiteiten. Ook kunnen ze extra investeren in het vinden en doorverwijzen van cursisten via bijvoorbeeld wijkteams, zorgverleners, het UWV en andere uitvoeringsorganisaties.

De verdeling van deze extra gelden gebeurt op dezelfde wijze als bij het reguliere WEB-budget. De contactgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt het bedrag en overlegt vervolgens met de gemeenten. Gezamenlijk kunnen de gemeenten besluiten in hoeverre dit extra geld voor gemeenschappelijke of voor lokale educatiedoelen wordt ingezet.

Kleine gemeenten, bibliotheken en de WEB

Een aandachtspunt hierbij is dat kleine gemeenten niet overgeslagen worden bij de totstandkoming van het regio-plan (en daarmee niet het beoogde educatiegeld krijgen). Kleinere gemeenten hebben soms moeite met het vormen van het WEB-beleid en laten veel over aan de contactgemeente. In kleine gemeenten is vaak geen vestiging van het ROC of een uitvoeringslocatie van een taalaanbieder, omdat het onmogelijk is om cursusgroepen te formeren. Wel is er vaak een bibliotheekvestiging met een taalpunt. Bibliotheken in kleine gemeenten moeten daarom alert zijn dat het beoogde WEB-budget ook hun gemeente ten goede komt, bijvoorbeeld via het Taalpunt van de eigen bibliotheek.

Bibliotheken en Taalhuizen doen er goed aan om snel met hun gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden. In deze periode denken de gemeenten na over hun beleid ten aanzien van de lokale aanpak laaggeletterdheid, al dan niet samen met Stichting Lezen & Schrijven. Het biedt kansen voor het taalnetwerk om via werving, toeleiding en met aangepast aanbod de aanpak laaggeletterdheid meer slagkracht te geven!

Pakkende tussenkop

Relevante links