Taal en digitaal: update Masterplan Basisvaardigheden en werktraject

Blog
Gepubliceerd op 10 oktober 2022
Illustratie voor medewerker van Probiblio

Door Lisa Bakker

De bibliotheek kan de partner zijn voor het onderwijs op het gebied van leesvaardigheid én digitale geletterdheid. In de kamerbrief Masterplan Basisvaardigheden van afgelopen mei wordt de bibliotheek genoemd als partner van het onderwijs. Ik praat je bij over relevante updates. En vertelt je hoe Probiblio in 2023 volop gaat inzetten op de structurele samenwerking taal en digitaal met het onderwijs.

‘[..] bibliotheken beschikken over expertise en collectie die de school kan verrijken. Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op School, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid. Ook op het gebied van digitale geletterdheidkunnen bibliotheken de aanpak van de school versterken.’ (Kamerbrief Masterplan Basisvaardigheden, pagina 6)

Relevante updates sinds de Kamerbrief Masterplan Basisvaardigheden

Sinds minister Wiersma zijn plannen in mei 2022 lanceerde, is er het een en ander gebeurd. Hieronder vind je beknopt de recente ontwikkelingen.

  • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het verslag gepubliceerd van gesprekken met het onderwijs over het Masterplan Basisvaardigheden. Met hierin overzichtelijk de wensen van het onderwijs en de rol van bibliotheken.
  • Subsidieregeling basisvaardigheden voor scholen: 500 scholen kunnen met steun van deze subsidie werk maken van het verbeteren van basisvaardigheden van leerlingen. Er bestaat een grote kans dat een school in je werkgebied een subsidie heeft aangevraagd. Kijk of je op het gebied van digitale geletterdheid en leesvaardigheid hierin kunt ondersteunen!
  • Actualisatie kerndoelen taal/Nederlands, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. De ontwikkelteams voor taal/Nederlands en rekenen/wiskunde zijn gevormd. Voor de teams digitale geletterdheid en burgerschap staat op dit moment een vacature uit. Na het vormen van de teams zullen er in maximaal 12 maanden conceptkerndoelen moeten liggen. De conceptdoelen worden vervolgens in het schooljaar een schooljaar in de praktijk geëvalueerd. Je hebt het dan dus over schooljaar 2023-2024.
  • Cito voert in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs een Peiling Digitale Geletterdheid In dit peilingsonderzoek worden de digitale informatievaardigheden van leerlingen van groep 8 onderzocht. De resultaten en het rapport worden naar verwachting in het voorjaar van 2024 gepubliceerd.

2023: Werktraject samenwerking taal en digitaal in het onderwijs

Wanneer je als bibliotheek inzet op een gecombineerde aanpak voor taal en digitaal, ben je een unieke partner voor het onderwijs. Probiblio zet hier in 2023 vol op in met een werktraject voor structurele samenwerking taal en digitaal met het onderwijs. We bieden ondersteuning op jouw positionering richting en samenwerking met scholen voor de volgende leeftijdsgroepen:

  • 0-4 jaar /voorschools
  • 4-12 jaar / primair onderwijs
  • 12+ jaar / voortgezet onderwijs
  • Mbo

In 3 à 4 bijeenkomsten onderzoeken we samen welke strategie het best past bij jouw bibliotheek en de scholen in je werkgebied, wat je daarvoor nodig hebt en wat dat betekent voor de samenwerking met het onderwijs. Wil je meedoen? De directeur van jouw bibliotheek kan jullie tot en met 30 november 2022 opgeven via onze Etalage 2023 (zie ‘Werktraject Structurele samenwerking taal en digitaal in het onderwijs’).